Thống kê | RSS | Liên hệ

Lễ ký Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đăng lúc: Chủ nhật - 16/12/2012 20:57 - Người đăng bài viết: luuha
Lễ ký Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Lễ ký Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Nằm trong chương trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, sáng ngày 14/12 đã diễn ra Lễ ký Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Đến dự và chứng kiến Lễ ký kết có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ; Phạm Vũ Luận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Nguyễn Thái Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ; Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ; Nguyễn Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ; Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ; Đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương Đảng;  Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương.
 
 
Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, các Bộ, ngành Trung ương và các ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, Hà Nội, đặc biệt là sự hiện diện của 999 đại biểu ĐVTN ưu tú đại diện cho hơn 25 triệu thanh niên cả nước về tham dự Đại hội. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
 
 
Thay mặt Đại hội X , đồng chí Nguyễn Thị Hà đã trình bày dự thảo nội dung Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch giữaChính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).
 
 
 
a
Lễ ký Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 
Theo đó, phối hợp phát huy thanh niên thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, trong hai bên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc; phối hợp thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X). Các Bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm ký kết chương trình phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (hàng năm hoặc giai đoạn). Chính phủ phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt việc chăm lo, hỗ trợ thanh niên; lồng ghép các mục tiêu phát triển thanh niên, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và thanh niên trong thực hiện các kế hoạch, mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.
 
 
Trong phối hợp chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng: Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tích cực tổ chức hoạt động nhằm bảo vệ, chăm sóc, bồi dưỡng, giáo dục thiếu niên, nhi đồng phát triển toàn diện. Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tạo điều kiện và hỗ trợ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi; có chính sách đãi ngộ phù hợp đối với đội ngũ cán bộ Đoàn, Tổng phụ trách Đội trực tiếp làm công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
 
 
Phối hợp xây dựng chính sách cho thanh niên và công tác thanh niên: Tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Khi được giao chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật; nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin với các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ triển khai thực hiện. Cử đại diện tham gia các tổ chức tư vấn về thanh niên và công tác thanh niên.
 
 
Phối hợp giám sát, đảm bảo thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên: thanh tra, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm chế độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thanh niên, hoạt động của tổ chức Đoàn, xâm phạm đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của thanh niên. Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan giám sát việc chấp hành pháp luật và thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; được cử đại diện tham gia tổ công tác thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật. Chính phủ phối hợp, tạo điều kiện để thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo quy định của pháp luật.
 
 
Phối hợp thực hiện hoạt động truyền thông: Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chỉ đạo hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình thuộc phạm vi quản lý của ngành, thường xuyên tuyên truyền về hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; định hướng giá trị nhằm hỗ trợ thanh niên trong rèn luyện, học tập và lao động sản xuất; phối hợp với tổ chức Đoàn phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực để tuyên truyền, góp phần nhân rộng những điển hình tiên tiến. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn chỉ đạo hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình của Đoàn tích cực tuyên truyền tới người dân và thanh thiếu niên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phản ánh trên mặt báo các hoạt động của đời sống xã hội, nhất là các hoạt động góp phần cổ vũ, khích lệ người dân và thanh thiếu niên tham gia đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
 
Về chế độ hội họp và trao đổi thông tin, hàng năm hoặc khi cần thiết, Chính phủ thông báo về tình hình kinh tế - xã hội; các quyết định, chủ trương, công tác lớn của Chính phủ; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh thiếu nhi để Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh biết và phối hợp tổ chức thực hiện. Định kỳ hàng năm, Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn để nghe báo cáo về tình hình thanh niên, kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giải quyết các kiến nghị liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn được mời dự các phiên họp Chính phủ khi thực hiện các vấn đề có liên quan, các hội nghị chuyên đề của Chính phủ bàn các vấn đề liên quan đến thanh thiếu nhi, công tác thanh niên và hoạt động của tổ chức Đoàn. Ban Bí thư Trung ương Đoàn mời đại diện các Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan dự các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn để nắm tình hình và nghe các ý kiến tham gia về quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên, về vấn đề thanh niên và sự tham gia quản lý nhà nước của tổ chức Đoàn.
 
 
Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong công tác nghiên cứu, thông tin về thanh niên; cung cấp, trao đổi các thông tin cần thiết liên quan đến tình hình thanh niên để xây dựng chế độ, chính sách, chiến lược về thanh niên cho phù hợp. Khi cần thiết, Thường trực Chính phủ và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh họp để bàn về nội dung phối hợp công tác và xử lý các đề xuất, kiến nghị cụ thể.
 
 
Trên cơ sở nội dung của nội dung Quy chế phối hợp giữa Chính phủ với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa X đã cùng ký vào Nghị quyết Liên tịch trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các bộ ngành và toàn thể đại biểu Đại hội dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.


Nguồn tin: Web.ĐTN
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Dịch vụ thanh niên
-----------------------------------
Copyright © 2012 by ICT GROUP. All right reserved;
Bản quyền thuộc về Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng
Địa chỉ: Số 45 - Lạch Tray - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng